Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky (použitie elektronického objednávkového formuláru) a jej akceptácie medzi spoločnosťou KTA s.r.o., Smolenická 3135/3 , Bratislava 851 05, IČO: 48058076 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický objednávkový formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) podľa podmienok upravených vo všeobecných obchodných podmienkach internetového objednávania prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru (ďalej len “Zmluva”). 

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z chýb zakúpeného tovaru.

1.3. Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy informácie o cene, spôsobe dopravy, úhrady,  lehoty dodania (parametre tovaru si určuje kupujúci sám v objednávkovom formulári) a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

II. Vrátenie tovaru

2.1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov. V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, kupujúci má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.2. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu a v takom prípade má povinnosť v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či bol tovar použitý alebo má chyby, ktoré kupujúci nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy je potrebné adresovať na: KTA s.r.o., PCGENIUS.sk, SNP 735/6, 022 04 Čadca, vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy je potrebné na adrese: KTA s.r.o., PCGENIUS.sk, SNP 735/6, 022 04 Čadca. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2.2. tohto reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.

2.4 Vrátenie tovaru nie je možné v prípade objednania a dodania tovaru vyrobeného individuálne podľa požiadaviek kupujúceho – napríklad PC zostava zložená na mieru podľa požiadaviek kupujúceho.

III. Reklamácie

3.1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca nestanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená vo faktúre priloženej k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov) alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný a pozáručný servis postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru u predajcu a dokladu o zaplatení tovaru.

3.2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne a je možné túto chybu odstrániť, kupujúci má právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia chyby môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti KTA s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

V prípade chyby, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez chyby a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné chyby, tovar však nemôže byť riadne používaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa chyby (minimálne 3x tá istá opakujúca sa závada).

3.3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho. Pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.4. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vznikla vada alebo poškodenie:

  1. preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním používateľa
  2. ak chyba vznikla bežným opotrebením
  3. pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
  4. pri živelných katastrofách

3.5. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

  1. že sa  vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru
  2. že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti KTA s.r.o.